- Nu en del av BEVI-gruppenDin kontakt när det gäller drivsystem
 

Användarvillkor

Villkor och förutsättningar för användning

Var vänlig och läs noga igenom dessa villkor innan du använder dig av DrivHusets Hemsida (Hemsidan). När du använder Hemsidan betyder det att du accepterat villkoren. Om du inte accepterar villkoren, var vänlig och avstå från att använda Hemsidan. Villkoren anger dina lagliga rättigheter och åtaganden och omfattar viktiga friskrivningsklausuler samt bestämmelser beträffande juridisk instans. Läs noggrant. Villkoren gäller alla DrivHusets webbsidor.

 

EGENDOMSRÄTT TILL HEMSIDAN
Hemsidan ägs och hanteras av DrivHuset AB (fortsättningsvis kallat DrivHuset), ett bolag som är en juridisk person under svensk lag och har sitt säte i Mjölby, Sverige.

 

RÄTT TILL ANVÄNDNING
Välkommen till vår Hemsida. DrivHuset ger dig tillstånd att titta runt på Hemsidan samt att ladda ner och skriva ut material för ditt eget, icke kommersiella behov, förutsatt att du utan ändringar accepterar de villkor och förutsättningar som anges i denna överenskommelse och förutsatt att du inte ändrar någon copyright, något varumärke eller annan äganderättsmärkning. Det är emellertid förbjudet att kopiera, reproducera, utgiva, ladda ner, överföra eller distribuera innehållet på denna Hemsida för allmänt eller kommersiellt ändamål, om inte DrivHuset skriftligen tillåter detta. Detta förbud omfattar texter, bilder, videos och ljuduppspelningar. Det är också förbjudet att infoga något innehåll från denna Hemsida på något som helst sätt i någon annan inramning eller på en annan hemsida. När du använder denna Hemsida medger du acceptans utan förändring av den information, de villkor och förutsättningar som anges här. Ett villkor för att du får använda denna Hemsida är att du inte kommer att använda Hemsidan för något olagligt, omoraliskt ändamål eller på annat vis som förbjuds i dessa villkor och förutsättningar.

 

ANVÄNDARVILLKOR
All kommunikation och allt material som du överför till Hemsidan via e-post eller på annat sätt, kommer att behandlas som icke konfidentiell, icke privat information. Allt som du överför eller anslår kan komma att användas av DrivHuset för något ändamål. Det är förbjudet att till eller från denna Hemsida överföra olagligt, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, oanständigt, pornografiskt eller annat olagligt material.

 

LÄNKAR TILL ANNAT MATERIAL
DrivHuset kan skapa hyperlänkar till hemsida för tredje part. De länkade hemsidorna råder inte under DrivHusets kontroll och DrivHuset ansvarar därför inte för innehållet i en sådan länk eller för innehållet i en länk som i sin tur är länkad till den länkade sidan. DrivHuset stödjer inte företag eller produkter som kan komma att länkas till Hemsidan och förbehåller sig rätten att meddela det på Hemsidan. DrivHuset förbehåller sig rätten att avbryta sådan länk eller länkat program med omedelbar verkan. Om du väljer att länka dig till någon sida som länkats till denna Hemsida från tredje part gör du det på egen risk.

 

INNEHÅLL
DrivHuset lägger stor vikt vid att skapa och underhålla denna Hemsida och är angelägen om att presentera ett korrekt och aktuellt innehåll beträffande bl.a. prisangivelser och produktbeskrivningar. Innehållet i Hemsidan ändras ofta utan förvarning. Därför kan DrivHuset inte garantera att nämnda innehåll alltid är korrekt och aktuellt. Besökare på Hemsidan accepterar DrivHusets befrielse från någon som helst skadeståndsskyldighet för innehållet på Hemsidan, för mjukvaran eller för användande av det.

 

ÄGANDERÄTT TILL INNEHÅLL
Texter, layout, bilder, databaser samt övrigt innehåll på Hemsidan, såväl som Hemsidan själv, skyddas av copyright och av producenten till databasen. Några av namnen, märkena och logotyperna på Hemsidan är skyddade varumärken eller varunamn. Inget innehåll på Hemsidan får formuleras som ett medgivande till licens eller rättighet till att använda varumärke som visas på Hemsidan utan skriftlig tillåtelse från DrivHuset eller sådan tredje part som äger varumärke som visas på Hemsidan. All kopiering, översättning, anpassning, förvrängning, allt tillrättaläggande eller bruk av delar eller hela innehållet på Hemsidans skyddade delar är strängt förbjudet.

 

DATASKYDD
I statistiskt och marknadsföringssyfte samlar och bearbetar DrivHuset information beträffande beteendet hos Hemsidans användare. Användaren har rätt att fritt opponera sig mot behandlingen av data rörande honom eller henne i marknadsföringssyfte och har rätt att ta del av och korrigera sådana personliga uppgifter. För ytterligare information beträffande de data som DrivHuset samlar in och vilka åtgärder som DrivHuset vidtar för att skydda användarnas personliga integritet hänvisar vi till DrivHusets Säkerhetspolicy (se länk nedan).

 

ANSVAR
Du besöker och använder vår Hemsida på egen risk. DrivHuset garanterar inte att mjukvaran som används för Hemsidan eller att informationen, on-line applikationerna eller andra tjänster som erbjuds på denna Hemsida är felfria eller inte kommer att avbrytas. DrivHuset frånsäger sig alla garantier som härrör sig till ovan nämnda områden, utan begränsning, inklusive de som härrör sig till riktighet, villkor, säljbarhet och riktighet för särskilt ändamål. Även om något på denna Hemsida strider mot ovan sagda skall DrivHuset inte under några förhållanden hållas ansvarig för eventuell förlust av förtjänst eller återbäring vare sig indirekt, tillfälligt till följd av skador som uppstår på grund av eller i samband med denna Hemsida eller i samband med användande av tjänster som föreslås på denna Hemsida.

 

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Material och innehåll på denna Hemsida presenteras i befintligt skick utan någon som helst uttryckt garanti eller garanti för följder. Detta inkluderar garanti för säljbarhet, överträdelse beträffande innehålls egenskaper, eller lämplighet för något speciellt ändamål. DrivHuset skall inte under några förhållanden hållas ansvarig för någon skada (inklusive, utan begränsning, skada för förlust av förtjänst, förlust av information eller avbrutna affärsförbindelser) som uppstår beroende på användande av eller oförmåga att använda materialet, även om DrivHuset har informerats om risken för sådan skada.

Beroende på att vissa rättsinstanser förbjuder ansvarsbegränsning för följdskador och/eller skador p.g.a. olyckshändelse är det möjligt att ovan nämnda begränsning inte gäller för dig. Härutöver kan DrivHuset ej garantera riktigheten eller fullständigheten i information som återfinns i länkar eller alla uppgifter som omfattas av materialet som tredje part bidrar med.

 

PRODUKTORDER
Samtidigt som DrivHuset kommer att göra sitt bästa för att uppfylla alla order kan DrivHuset inte garantera tillgången på någon speciell produkt som presenteras på Hemsidan. DrivHuset förbehåller sig rätten att när som helst, utan förvarning, avbryta försäljningen av produkt som återfinns på Hemsidan.

 

UPPDATERINGAR
DrivHuset förbehåller sig rätten att, när som helst, uppdatera, förändra eller byta ut Villkoren eller Säkerhetspolicy. All sådan uppdatering, förändring och utbyte är bindande för alla användare och besökare till DrivHusets hemsida och kommer att tillkännages här.

 

MJUKVARULICENSER
Du har inte rätt till mjukvaran eller därtill knuten dokumentation eller till någon uppgradering eller modifiering av den, som du kan ha fått för att kunna nå speciella delar av Hemsidan. Du får inte ge licens vidare, anvisa eller överföra någon licens som givits av DrivHuset och varje försök till sådan vidarebefordran av licens, anvisning eller överföring är ogiltig. Du får inte på annat sätt kopiera, distribuera, förändra eller skapa härledda upplagor från sådan mjukvara.

 

VAL AV JURIDISKA BESTÄMMELSER OCH FORUM FÖR TVIST
Denna Hemsida hör hemma på en server i Norrköping, Sverige. Du accepterar att dessa Villkor och ditt bruk av Hemsidan regleras av svensk lag.

Härigenom accepterar du den rättskipning och jurisdiktionsort som tillämpas vid domstolar, juristbyråer och andra tvistemålsinstanser i Sverige vid varje tvist a) som kan uppstå av, eller relateras till eller avser denna Hemsida och/eller dessa Villkor, b) som härrör från denna Hemsida och/eller dessa Villkor eller c) där dessa Villkor och/eller denna Hemsida refereras till i ett rättsdokument som registrerats i domstol, hos advokatbyrå eller annan tvistemålsinstans.

DrivHuset har strävat efter att uppfylla alla kända, rättsliga krav vid skapandet av och underhållandet av denna Hemsida men gör inte några föreställningar för någon att materialet på denna Hemsida är tillämpligt för någon speciell rättsinstans. Du ansvarar själv för att uppfylla tillämpliga lagar. Allt bruk som strider mot bestämmelserna i dessa Villkor sker på egen risk och, i händelse av att någon del av dessa Villkor blir ogiltiga eller inte går att driva igenom enligt gällande lag, skall den ogiltiga eller ej tillämpningsbara bestämmelsen ersättas av en gällande, tillämplig bestämmelse som överensstämmer mycket väl med den ursprungliga bestämmelsens avsikt och resten av dessa Villkor skall reglera detta.

Adress: Box 189 - 595 22 Mjölby - Sweden    Telefon: 0142 - 29 06 60    E-post: info@drivhuset.nu

© Drivhuset AB Alla rättigheter reserverade   |   Om cookies   |   Sitemap   |    Användarvillkor   |   Säkerhetspolicy   |   Miljöpolicy